ติดต่อ - ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี : ภ.จว.ลพบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับ ภ.จว.ลพบุรี ติดต่อ ภ.จว.ลพบุรี   หน้าแรก ติดต่อ ภ.จว.ลพบุรี
GO
ผู้ใช้ทั่วไป
หน้าแรก

สำหรับเจ้าหน้าที่


สถิติเว็บไซต์

วันนี้

เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว
 

  ติดต่อฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ลพบุรี
 
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 191 ถนนนารายณ์มหาราช
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์กลาง 0-3641-1657 โทรสาร 0-3641-1607, 0-3642-4706
 
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์ติดต่อ
1. กก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี   โทร.
  พ.ต.อ.วรพล กนกวรกิตติ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
  พ.ต.ท.หญิง สิริพร ผลมาตย์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 09-3138-0879
  พ.ต.ท.หญิง ดีนา พันธ์หิรัญพฤกษ์ สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 08-9797-9510
  พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา อุยสกุล รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
  ด.ต.ชัยชนะ คำงาม (ขับรถ ผกก.ฝอ.ฯ) 08-9942-4981
       
2. กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี   โทร. 0-3642-4488
  พ.ต.อ.สมบูรณ์ สุขศรีดาวเดือน ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
  พ.ต.ท.ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 08-9901-1468
  รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี
  พ.ต.ท.อาทิตย์ เทียนศิริ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 09-7959-7892
  พ.ต.ท.สุขสันต์ สุดสง่า สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 08-6330-9756
  พ.ต.ท.เจตชนินทร์ นุงกระดทก สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 08-9161-2304
  พ.ต.ท.ชัชวาล มหาศรานนท์ สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี(191) 08-1902-0657
  พ.ต.ท.สมหมาย สุขคง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 08-5186-9240
  พ.ต.ต.บุรินทร์ บุญถนอม สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 08-4019-8877
       
3. กลุ่มงานสอบสวน   โทร.
  พ.ต.อ.สิงห์ลำพอง โพธิ์เสือ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ลพบุรี 08-2232-2737
  พ.ต.อ.ประวิทย์ ยงยุทธ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ลพบุรี 08-1794-0587
  พ.ต.อ.ณัชภูม วรรณวิไล ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ลพบุรี 08-6988-5007
  ร.ต.อ.หญิง สุรีรัตน์ รักษาถ้อย   08-5421-7086
  ร.ต.ท.ชัยนาท เจียมทอง   08-9900-8657
  ด.ต.วุฒิไกร วรชื่น   08-4107-7973
  ส.ต.ต.วชิรวิทย์ เทียนหอม   09-7028-3110
       
4. ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191   โทร. 0-3641-1607, 0-3642-4706
  พ.ต.ท.ชัชวาล มหาศรานนท์ สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 08-1902-0657
  ร.ต.อ.บัญชา สมัครไทย  
  ด.ต.มงคล จันทร์รุญ   08-3880-4901
  ด.ต.ชัยยงค์ ก้อนทอง   08-9901-2604
  ด.ต.จำนงค์ ธรรมมานอก   08-1947-7907
  ด.ต.วิชาญ ใจยืน   08-4124-1571
  ด.ต.สัมฤทธิ์ ชัยรัมภ์   08-4979-2356
  ด.ต.เอกภพ ฤทธิ์สอาด   08-0952-0198
  ด.ต.ศรนรินทร์ ปุสสปัญโญ   08-9020-7500
       
5. ฝ่ายอำนวยการ 1   โทร. 0-3641-3587
  พ.ต.ท.บัณฑิต ทาเกตุ สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 08-2483-5552
  ร.ต.อ.หญิง สุมาลี ศรีสุวรรณ์   08-7416-4148
  ร.ต.อ.กิตติพงษ์ โชติมงคล   08-6131-8870
  ร.ต.ต.หญิง พิสมัย คำสร้อย   08-1946-6335
  ด.ต.เลิศชาย เกลี้ยงรส   09-8397-6417
  ด.ต.หญิง พิยดา ใจตรงกล้า   08-7793-4422
  ด.ต.หญิง นันทกา บัวศรี   08-3189-5560
  ด.ต.หญิง นิภาพร ศิริหล้า   08-3360-9933
  ส.ต.ต.อัครวัฒน์ ใจอารี   09-3582-0481
       
6. ฝ่ายอำนวยการ 2   โทร.
  พ.ต.ต.เจริญ เดชสองชั้น สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 09-1698-8660
  ร.ต.อ.วัฒนพัฒน์ กุลวิบูลย์   08-5190-2319
  ร.ต.ต.นิรันดร์ จันลองภาส   08-1991-8917
  ด.ต.พยนต์ มีทรัพย์   08-5171-9199
  ด.ต.ศุภกร จอมคำสิงห์   08-8329-2216
  ด.ต.หญิง ทัดดาว อยู่เจริญ   08-9820-2247
       
7. ฝ่ายอำนวยการ 3   โทร. 0-3641-2271
  พ.ต.ต.หญิง ผุสดี ตั้งจิตรเจริญกุล สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
  ร.ต.อ.สมโภชน์ เสมอจิตร์   08-5949-4575
  ร.ต.อ.หญิง ถิรนันท์ แก้วดี   08-1909-0339
  ร.ต.อ.หญิง ฐานิชชา พฤกสลุง   09-7264-4737
  ร.ต.ท.หญิง วรางคณา สังขพันธ์   09-8830-6474
  ด.ต.สายสิทธิ์ พละทรัพย์   08-9680-2838
  ส.ต.ต.วรท ถิ่นจันทร์   08-6409-0496
  ส.ต.ต.ธนภัทร์ ศรีดี   09-1878-1999
       
8. ฝ่ายอำนวยการ 4   โทร.
  พ.ต.ต.หญิง อรพรรณ รวยลาภ สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 09-0626-5148
  ร.ต.อ.ณัฐฐพนธ์ โพธิ์ศรี   08-9901-9833
  ร.ต.อ.สนั่น ศรีชะอุ่ม   08-9168-3059
  ร.ต.ท.หญิง กัญญา หนูทองคำ   08-4016-2824
  ร.ต.ท.กิตติพงศ์ ชูติวัตร   08-8460-0256
  ร.ต.ต.ประสาน คล้ายแก้ว   08-1758-3682
  ด.ต.ทวีทรัพย์ พันจุย   08-1851-4842
  ด.ต.วิเชียร พัฒน์พันธุ์   08-3423-1637
  ส.ต.ต.เกียรติ บุญเฉลย   08-8572-1241
  ส.ต.ต.จักรกฤษณ์ ละลา   08-
       
9. ฝ่ายอำนวยการ 5   โทร.
  สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
  พ.ต.ต.จักรี วัฒนคาม สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 08-0560-0656
  ร.ต.อ.สิทธิชัย ขาวใบไม้ รอง สว. 09-4494-3168
  ร.ต.อ.คารม ปานศิลป์ รอง สว.(ป.) 08-1572-4250
  ด.ต.สิริชัย บุญหาญณรงค์   09-4417-9123
  ส.ต.ต.ธีรติ นิลแสง   08-6410-5080
       
10. ฝ่ายอำนวยการ 6   0-3641-3324
  พ.ต.ท.หญิง ดีนา พันธ์หิรัญพฤกษ์ สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 08-9797-9510
  ร.ต.อ.หญิง อัมพร บุญโสมพันธ์   08-7788-4476
  ร.ต.ต.หญิง ดวงพร ทิพรังศรี   08-9742-4949
  ด.ต.กิตติ วงษ์ยอด   08-6526-6678
  ด.ต.ยุทธนา สังข์ทอง   09-0797-2323
  ด.ต.วิเชียร เจริญศรี   08-9793-0517
  จ.ส.ต.หญิง นพวรรณ กลิ่นหอม   09-2732-5568
  ส.ต.ต.หญิง เยาวพา อนุรักษ์   08-5421-3314
       
11. ฝ่ายอำนวยการ 7   โทร.
  พ.ต.ท. สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
  ร.ต.อ.หญิง เบญจมาภรณ์ วงศาโรจน์   08-6584-8017
  ร.ต.อ.หญิง เสาวนีย์ เสาวรัญ   08-5573-5161
  ส.ต.ท.ปริวรรต สุดสวัสดิ์   08-3895-6831
  ส.ต.ต.ชนาธิป แป้นแก้ว   08-9830-2659
       
12. สำนักงานผู้บังคับบัญชา   โทร.
  พ.ต.ท.ชัยยพล จิระ สนง.ผบก.ฯ 09-5191-5465
  ร.ต.อ.หญิง ผุสดี ตั้งจิตรเจริญกุล สนง.ผบก.ฯ 08-9199-2389
  ร.ต.ท. สนง.ผบก.ฯ
  ร.ต.ท.สุรศักดิ์ กลมประสิทธิ์ สนง.ผบก.ฯ 08-9000-8645
  ด.ต.นิยม จินตกสิการณ์ สนง.ผบก.ฯ (ขับรถ) 08-9800-7115
  ด.ต.หญิง สมศรี กิตติวรรธนะ สนง.ผบก.ฯ 08-9082-2626
       
  ร.ต.อ.หญิง สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 2)
       
  ด.ต.เจษฎา พรหมเมตตา สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 3) 08-3780-2674
  ด.ต.หญิง กนกวรรณ เอกนิธิเศรษฐ์ สนง.ผบก.ฯ 08-1946-3085
       
       
  ด.ต.หญิง ภัทรภร เจริญศรีธิติณัฏฐ์ สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 4) 08-6104-5522
       
  ด.ต.ณรงค์เดช บัวลี สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 5) 08-5424-2298
       
       
  สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 6)
       
  ด.ต.หญิง ประไพจิต เกตยา สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 6)
  ส.ต.ต. สนง.รอง ผบก.ฯ (ลพบุรี 6)
       
13. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี (ศปก.ภ.จว.ลพบุรี)   โทร. 0-3641-1156
  พ.ต.ต.เจริญ เดชสองชั้น สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 09-1698-3141
  ร.ต.ต.นิรันดร์ จันลองภาส   08-1991-8917
       


กิจกรรมเร็วๆ นี้
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


© สงวนลิขสิทธิ์ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี : เลขที่ 191 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์/โทรสาร 036-411657, 036-411607
จำนวนผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
© All Rights Reserved 2021   พัฒนาโดย :: ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี