วิสัยทัศน์ พันกิจ - ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี : ภ.จว.ลพบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับ ภ.จว.ลพบุรี ติดต่อ ภ.จว.ลพบุรี   หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภ.จว.ลพบุรี
GO
ผู้ใช้ทั่วไป
หน้าแรก

สำหรับเจ้าหน้าที่


สถิติเว็บไซต์

วันนี้

เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว
 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภ.จว.ลพบุรี
 
วิสัยทัศน์ (VISION)
 
 ทุ่มเท   มีวินัย   ใฝ่พัฒนา   ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 
 
พันธกิจ (MISSION)
 
    1. การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ให้มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทำผิดที่ละเมิดต่อสถาบัน สร้างจิตสำนึก ส่งเสริม สนับสนุน โครงการอันเนื่องจาก
พระราชดำริ 
 
    2. การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด คงความเข้มข้น ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการทางวินัย และอาญากับ
ตำรวจที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
 
    3. การป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม ลดความรุนแรงของอาชญากรรม พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ สายตรวจนำเทคโนโลยีมาใช้สร้าง
ทีมวิเคราะห์ จัดระเบียบสังคม กวดขันแหล่งอบายมุข
 
    4. การอำนวยความยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายต้องโปร่งใส รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม ให้มีการบูรณาการฝ่ายสืบกับฝ่ายสอบ
ทำงานร่วมกัน นำพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้การดำเนินคดี ผบ.ตร.เน้นให้รับคดีตามที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนการจัดหาวัสดุ
และเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน
 
    5. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องมีการเตรียมการในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาภาษาให้กับบุคลากร เป็นต้น
 
 
ยุทธศาสตร์
 
    1. ด้านการบริหาร เพื่อการให้การบริการที่ดีแก่ประชาชน
    2. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
    3. ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม
    4. ด้านการอำนวยการยุติธรรม
    5. ด้านความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ
    6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี
    7. ด้านการต่อสู้กับยาเสพติด
 
 
ค่านิยมตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
 
    ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์
ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมคารประกาศไว้ เพื่อกำกับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม
 
 


กิจกรรมเร็วๆ นี้
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


© สงวนลิขสิทธิ์ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี : เลขที่ 191 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์/โทรสาร 036-411657, 036-411607
จำนวนผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
© All Rights Reserved 2021   พัฒนาโดย :: ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี